Σὲ παλαιότερό μας ἄρθρο εἴχαμε κάνει μιὰ ψηφοφορία ὥστε νὰ διαπιστώσουμε τί γνώμη ἔχει ὁ ἁπλὸς λαός.

Τὸ ἐρώτημα ἦταν: ''ΠΟΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΗ''; καὶ πρώτη ἀπὸ τὶς ἐπιλογὲς ἦταν:
''ΕΝΤΑΞΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΧ'';

ἡ δεύτερη:  ''ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ'';

καὶ ἡ τρίτη: ''ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ'';

Ψήφισαν τότε 371 ἄτομα.

149 ἄτομα ψήφισαν παραμονὴ εἰς τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία,

137 ὑπὲρ τῶν ΓΟΧ

 85 προτιμοῦν τὴν ''ἁπλὴ'' Ἀποτείχιση.

Δηλαδὴ 222 ἄτομα ἐψήφισαν μακριὰ ἀπὸ αὐτήν.

Ἀποφασίσαμε νὰ γράψουμε λίγα λόγια διὰ τὴν τραγικὴ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση τῆς συγχύσεως ὅπως ἐπικρατεῖ σήμερα, καὶ θὰ ἐπαναλάβουμε τὴν ψηφοφορία μὲ τὶς νέες κατηγορίες ποὺ θὰ παραθέσουμε.

Ὅπως οἱ περισσότεροι γνωρίζετε, σήμερα ζοῦμε ὑπὸ τὸ καθεστὼς μιᾶς Παναίρεσης ἡ ὁποία λέγεται Οἰκουμενισμός. Δὲν θὰ σᾶς κουράσουμε λέγοντας τὸ τί ἐστὶ Οἰκουμενισμὸς διότι ἤδη ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἀρκετὲς φορές. Αὐτὸ ποὺ θὰ πράξουμε εἶναι το νὰ σᾶς δώσουμε μιὰ ἐνδεικτικὴ εἰκόνα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης σήμερα. 

Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδιτης μᾶς ὑπενθυμίζει:    «ἡ λυσσαλέα αἵρεση εἶναι ἡ αἰτία καί τῶν τότε, ὅπως καί σήμερα, σχισμάτων καί ἐρεσχιλιῶν  μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων πού ἔπληττε τό ὑγιαῖνον μέρος τῆς Ὀρθοδοξίας». 

Ἔτσι σήμερα ἔχουμε:

1) Οἰκουμενιστὲς: Εἶναι αὐτοὶ ποὺ κινοῦνται εἰς τὸν χῶρο τῆς λεγόμενης ''Ἐπίσημης Ἐκκλησίας'', καὶ προωθοῦν τὸν Οἰκουμενισμὸ εἴτε διὰ λόγων, εἴτε διὰ πράξεων, συμμετέχοντας εἰς τὰ Οἰκουμενιστικὰ συνέδρια συμπροσευχόμενοι μετὰ ἀλλοθρήσκων καὶ ἑτεροδόξων, ἐτοιμάζοντας τὸ ἔδαφος διὰ τὴν ἐπίσημη εἰσαγωγὴ τῆς Πανθρησκείας. Οἱ ἴδιοι λέγουν ὅτι αὐτὲς εἶναι ''φαντασιώσεις'' τῶν ''οὐ κατ΄ ἐπίγνωσιν'' ζηλωτῶν, καὶ θεωροῦν ὅτι δίνουν τὴν καλὴ μαρτυρία τῆς πίστεως.

2) Ἀντιοικουμενιστὲς α΄ : Καὶ αὐτοὶ κινοῦνται εἰς τὸν χῶρο τῆς ''Ἐπίσημης Ἐκκλησίας'' ἐκφράζοντας ὅμως τὴν δυσαρέσκεια τοὺς διὰ τὰ Οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων κ.λπ. παραμένοντας ὅμως σὲ πλήρη κοινωνία μαζί τους. Οἱ ἴδιοι θεωροῦν ὅτι ὁ Ὀρθόδοξος ἔχει τὸ ''δικαίωμα'' νὰ διακόψει τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία (μνημόσυνο - ἀποτείχιση)  ἒφ΄ ὅσον τὸ ἐπιθυμεῖ. ποιος δὲν τὸ ἐπιθυμεῖ δὲν τὸ διακόπτει καὶ διαμαρτύρεται ἕως τὴν μέρα της κρίσεως τῶν Οἰκουμενιστῶν ὑπὸ  Μεγάλης Συνόδου.

(βλ. http://entoytwnika1.blogspot.gr/2015/05/blog-post_83.html)

3) Ἀντιοικουμενιστες β΄: Καὶ αὐτοὶ ἐπίσης κινοῦνται εἰς τὸν χῶρο τῆς ''Ἐπίσημης Ἐκκλησίας'' ἐκφράζοντας τὴν δυσαρέσκειά τοὺς διὰ τὰ Οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων κ.λπ. παραμένοντας σὲ πλήρη κοινωνία μαζί τους. Ὅμως ἡ διαφορὰ μὲ τοὺς προηγούμενους εἶναι ὅτι στηρίζουν μετὰ ἐμμονῆς καὶ πάθους τὴν μὴ διακοπῆ τῆς κοινωνίας τῶν Οἰκουμενιστῶν θεωρῶντας ὅτι ποιος προβεῖ εἰς τὴν πράξη αὐτὴ (ἀποτείχιση), τότε θέτει τὸν ἑαυτὸ τοῦ ἐκτός ἐκκλησίας! Μάλιστα θεωροῦν ὅτι ἡ πράξη αὕτη ὁδηγεῖ εἰς τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα ποὺ ὁδηγεῖ καὶ ὁ Οἰκουμενισμός! Θεωροῦν ὅτι ὁ ἀγώνας πρέπει νὰ γίνεται ''ἐντὸς'' Ἐκκλησίας μὲ διαμαρτυρίες κ.λπ., ὅτι δὲν ὑπάρχει μολυσμός τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀναμένουν τὴν μέρα της κρίσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν ὑπὸ  Μεγάλης Συνόδου.

(βλ. http://entoytwnika1.blogspot.gr/2015/05/blog-post_1.html)

4) Γ.Ο.Χ. - Παλαιοημερολογίτες: Εἶναι αὐτοὶ ποὺ διεχώρισαν τὴν θέση τους ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία τὸ 1924 λόγω τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἑορτολογίου θεωρῶντας ὅτι ἡ ἀλλαγὴ ἀποσκοπεῖ σὲ πλήρη ὑποταγὴ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰ προσηλυτιστικὰ σχέδια τοῦ Παπισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ ἀλλαγὴ αὕτη ἀποτελεῖ τὸ ''πρῶτο βῆμα'', πρὸς τὴν ''Κοινωνίαν τῶν Ἐκκλησιῶν'' (ὀνομασία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πρὸ τῆς ἐπίσημης πιὰ ἐμφανίσεώς του).  Σήμερα ἔχουν διεσπασθεῖ σὲ ὁμάδες ποὺ ἡ κάθε μία ἔχει καὶ τὴν δικὴ τοῦ Σύνοδο. Κατηγοροῦνται ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους δὶ΄ αὐτὲς τὶς διασπάσεις, ὅμως κατὰ καιροὺς ἔχουν πραγματοποιηθεῖ καὶ ἑνώσεις μεταξύ τους, ὅπως ἔγινε εἰς τὶς μέρες μας ποὺ ἑνώθηκε μεγάλο τμῆμα αὐτῶν (Κυπριανίτες-Χρυσοστομικοῖ). Στόχος τῆς μεγάλης μερίδος ὓπ΄ αὐτῶν εἶναι ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ πάτριου ἑορτολογίου πρὸς ἀποκατάστασιν καὶ θεραπείαν της διάσπασης τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ  καὶ ἡ Σύγκλησις Μεγάλης Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

(βλ. http://entoytwnika1.blogspot.gr/2014/03/blog-post_30.html)

5) Παλαιοημερολογίτες: Αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ., ἁπλῶς ἀκολουθοῦν τὸ πάτριον ἑορτολόγιον. Εἶναι τελείως ἀνεξάρτητοι μὲ ἄγνωστες καὶ ἀμφίβολες χειροτονίες. (ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: TOYΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ! ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΟΧ-ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ, ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ.).

6) Ἀποτειχισμένοι α΄: Αὐτοὶ διέκοψαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μετὰ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας λόγω τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ θεωροῦν ὅτι ἡ κοινωνία μετὰ τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου εἶναι μολυσμός, κατὰ τοὺς λόγους τῶν γίων της Ἐκκλησίας μας. Καὶ αὐτοὶ ὅπως καὶ οἱ προηγούμενοι κατηγοροῦν τοὺς παλαιοημερολογίτες καὶ ἀκολουθοῦν τὸ Νέο ἡμερολόγιο-ἑορτολόγιο. Ὁ ἀγώνας τοὺς κυρίως ἑστιάζεται εἰς τὴν πίεση ποὺ ἀσκοῦν διὰ τὴν δημιουργία Μεγάλης Συνόδου πρὸς καταδίκη του Οἰκουμενισμοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων.

7) Ἀποτειχισμένοι β΄: Καὶ αὐτοὶ διέκοψαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μετὰ τῆς ἐπίσημης Ἐκκλησίας λόγω τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ θεωροῦν ἐπίσης ὅτι ἡ κοινωνία μετὰ τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου εἶναι μολυσμός, κατὰ τοὺς λόγους τῶν γίων της Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἀγώνας τους καὶ ὁ στόχος τοὺς ἐπίσης εἶναι ὅπως καὶ τῶν προηγουμένων. Ἡ διαφορὰ ὅμως μὲ τοὺς προηγούμενους εἶναι ὅτι στηρίζουν καὶ ἐμμένουν εἰς τὸ πάτριον ἑορτολόγιον καὶ αὐτὸ ἀκολουθοῦν. Ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι συγκαταβατικοὶ πρὸς τοὺς παλαιοημερολογίτες, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς προηγούμενους. Οἱ Ἀποτειχισμένοι α΄ καὶ β΄ ὅμως, δὲν ἔχουν καμία κοινωνία μεταξύ τους.

Μὲ λίγα λόγια αὐτὲς σήμερα εἶναι οἱ κατηγορίες καὶ μὲ αὐτὲς θὰ κάνουμε τὴν ψηφοφορία ὥστε νὰ μᾶς ἀπαντήσει ὁ λαός, καὶ ἔτσι νὰ προβληματιστοῦμε ὅλοι διὰ τὴν μετέπειτα πορεία μας.

Θὰ χαροῦμε πολὺ ἐὰν συμμετέχετε ὅλοι.ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑ ΝΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


2 comments:

 1. Αυτο λείπει απο τις επιλογές ή είναι η ιδέα μου;

  "5) Παλαιοημερολογίτες: Αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ., ἁπλῶς ἀκολουθοῦν τὸ πάτριον ἑορτολόγιον. Εἶναι τελείως ἀνεξάρτητοι μὲ ἄγνωστες καὶ ἀμφίβολες χειροτονίες."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναὶ ὄντως. Ἁπλῶς τοὺς παρέθεσα εἰς τὸ ἄρθρο ὡς ἀντιδιαστολὴ πρὸς τοὺς Γ.Ο.Χ., διότι μερικοὶ νομίζουν ὅτι οἱ συγκεκριμένοι εἶναι Γ.Ο.Χ. ἐνῶ δὲν ἔχουν καμία μὰ καμία σχέση!
   Οἱ ἐν λόγω εἶναι ἀνύπαρκτοι, καὶ δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ τοὺς προσθέσω εἰς τὶς κατηγορίες.

   Διαγραφή

 
Top